Testler

Zeka Testleri

 

Cattell Zekâ Testi Nedir?

Cattell zekâ testi bir zeka-performans testidir. En büyük özelliği ise kültürlerden tamamen arındırılmış olmasıdır. Yani kültürden bağımsız bir şekilde her toplumda uygulanabilme özelliğine sahiptir. Uygulanacak olan bireyin yaş gurubuna bağlı olarak 2A, 2B ve 3A şeklinde 3 formu bulunmaktadır.

Cattell Zekâ Testi Nasıl Uygulanır?

Test hem bireysel hem de grup olarak uygulanabilme özelliği taşımaktadır. Üç farklı form arasından çocuğun yaş grubuna bağlı olan form seçilir. Çocuğun bu formu kendisine bildirilen süre içerisinde yanıtlaması istenmektedir.

>CATTELL TESTİ 2A

Bu test R.B. Cattell tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürden bağımsız olan Cattell zekâ testi tüm toplumlara uygulanabilir. Performans ile zekâ seviyesini ölçen bir testtir. Bireysel olarak uygulanması tercih edilir. 7 buçuk yaşla başlayıp lise mezunu olmuş yetişkinlere uygulanabilir. 4 alt bölümden oluşur. Her 4 bölümden önce testi anlamak için yapılan egzersizler vardır.

CATTELL TESTİ 3A

Cattell testi 2a ile aynı formda olan bir zekâ testidir. Yalnız üniversite mezunlarına uygulanır.

Goodenough

Goodenough Harris İnsan Resmi Çizme Testi Nedir?

Goodenough zekâ testi, Çocuklarda zihinsel gelişmeyi ölçmek amacıyla kullanılan çizime dayalı bir testtir. Çocuğun resimsel betimlemelerinin kendileri ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu bu testte resimler aracılığı ile çocuğun zekâsı arasında bağlantı kurulur.

Bu testte çocukla çalışabilmek için uygun ortamın oluşturulması ön koşul olarak görülmektedir.

Goodenough Zekâ Testi, 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan genel bir zekâ testidir. Bu yaşların dışında kullanıldığında doğru sonucu vermez. Bu yüzden daha küçük ya da daha büyük yaşlardaki bireylere uygulanması doğru değildir

Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi verir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılabilmektedir.

Goodenough Zekâ Testi Nasıl uygulanır?

Bu testte önce çocuktan bir adam, sonra bir kadın ve sonra da kendi resmini yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendine yapar, sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’ndeki ölçüler çerçevesinde resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanır, toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı önceden hazırlanmış olan puan çizelgesinden bulunur. Böylece çocuğun zekâ bölümü, Zekâ Bölümü = Zekâ Yaşı / Takvim Yaşı x 100 formülü ile saptanır.

 

 

Çocuklar İçin Kişilik Testleri

 

CAT (Çocuklar için Algı Testi)Nedir?

CAT, çocuk ve gencin kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile ilgili bilgi veren projektif bir testtir. Hayvanlarla ilgili olarak düzenlenmiş 10 karttan oluşmaktadır. 3- 10 yaş arası çocuklara uygulanan bu testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla başı ve sonu olan hikâyeler anlatarak ifade etmeleri amaçlanmaktadır. C.A.T. çocuğun yaşamında kendisi için önemli gördüğü figürlerle olan ilişkilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Bilinç dışı süreçleri analiz etmemizi sağlar. Çocuğun davranışlarının ve ruhsal yapısının ne derece kendi yaş dönemine uygun olduğu; kendine özgü çatışmaları ne ve bu çatışmalarla baş etmek için hangi savunma yöntemlerini kullanmış olduğu belirlenir.
Test çocukla dostça bir ilişki kurulduktan sonra “yönerge” bölümünde açıklandığı şekilde uygulanır. Cevaplar harfi harfine yazılır ve sonra yorumlanır. Çocuktan elde edilecek test bilgileri onun psikolojik danışma çalışmasında önemli bir malzeme olacaktır.

C.A.T. çocuğun yaşamında kendisi için önemli gördüğü figürlerle olan ilişkilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir.
Draw A Person

Bir İnsan Çiz (Draw A Person) Testi klinik amaçlı olarak kullanılan projektif bir yöntemdir.

Çocuğun çizdiği bir insan resmi üzerinden, onun ruhsal dünyasına inebilen, kişilik analizi yapabilen, çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı olan bir kişilik testidir. Çocukların çizdikleri resimler üzerinden iletişim problemlerinden kardeş kıskançlığına, depresyondan aile içindeki sorunlara kadar pek çok konudaki duygularına ilişkin ipuçlarının elde edilebildiği bu test, uygulamasının kolay olması ve resim yapmanın çocuklar için eğlenceli bir aktivite olması dolayısıyla sıklıkla tercih edilmektedir.

 

 

Gelişim Testleri

 

Denver

Denver II gelişimsel tarama testi, küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir. 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bu gelişim testinde ince motor beceriler, kaba motor beceriler, dil becerileri ve kişisel- sosyal gelişim becerileri gibi alanlarda çocuğun yaşına uygun olarak gelişip gelişmediği değerlendirilir.

Denver II gelişimsel tarama testi, anne, baba ve çocukla birlikte uygulanabilir. Test uygulamaya geçilmeden önce anne ve babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir.Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.

1980 yılında Türk çocuklarına Ankara standardizasyonu Prof. Dr. Kalbiye Yalaz ve Prof. Dr. Shirley Epir (Hacettepe Tıp Fakültesi) tarafından yapılarak kullanıma sunulmuştur. Frankenburg ve Dodds tarafından 1990 yılında yeniden gözden geçirilerek özellikle dil alanında eklenen yeni maddeleri ve farklı puanlama sistemiyle geliştirilmiş, Denver II adı ile yayınlanmıştır.

Denver II 1996 yılında Yalaz ve Anlar’ın Ankara standardizasyonu ve eğitim programı yeniden ülke çapında kullanıma sunulmuştur.
DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.
Kapsadığı KİŞİSEL-SOSYAL, İNCE MOTOR, DİL ve KABA MOTOR alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.
Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme:
Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.
2- Özel Eğitim:
Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.
3- Okul Öncesi Kurumları:
Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

AGTE

Ankara Gelişim Tarama Envanteri 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Ankara Gelişim Tarama Envanteri, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur:

Dil-Bilişsel
Sosyal Beceri-Özbakım
İnce Motor
Kaba Motor
Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Temel olarak, çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir testtir.

Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla hangi becerileri yerine getirip getirmediği kaydedilir.

Çocukların dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

2- 11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel
ifadede yaşanabilecek problemlerin tespitine yardımcı olan bir resim kelime eşleştirme
testidir. Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi’nde 8 yaş öncesi ve 8 yaş sonrası olmak üzere iki farklı boyut bulunmaktadır.

Test 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Peabody Resim Kelime Testi ile, çocuğa bazı resimli kartlar gösterilir ve ismi söylenen objeyi göstermesi istenir. Resimler gösterilirken, ismini söylemesini istediğimiz kelime hakkında ipucu verilmez. Gösterilen resimler içinde, bildiği her kelime için puan verilir. Eğer çocuğunuz peş peşe 6 yanlış cevap verirse, test bırakılır. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar.

 

 

Organisite ve Nöropsikolojik Testler

 

Bender Gestalt

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Nedir?

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olup, Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.

Bender Gestalt Görsel Motor Testi, 5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır.

Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

Yetenek testleri içinde psikomotor, kişilik testleri içinde ise klinik bir test olarak sınıflandırılan Bender Gestalt Görsel Motor Testi, bireysel olarak uygulanabildiği gibi grup olarak uygulamaya da müsaittir.

9 geometrik şeklin kopya edilmesi şeklinde uygulanan test, öğrenme bozukluğunu, görsel algılama bozukluğunu ve organik yönlü sorunları belirlemek için uygundur.

Standardize Mini Mental Test (SMMT-E)

1975 yılında Folstein ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu test demans taraması için en sık kullanılan testtir. Kısa bir nöropsikiyatrik değerlendirme aracıdır özellikle demanslı (bunaması olan) yaşlılarda kullanılır. Deliryumda olan ve/veya demanslı yaşlıların zihinsel becerilerinin değerlendirilmesine olanak verir. Eğitimliler ve eğitimsizler şeklinde iki versiyonu bulunur ve oldukça kısa sürede uygulanır.

Hacettepe Kişilik Envanteri

Hacettepe Kişilik Envanteri, İbrahim Ethem Özgüven tarafından bireylerin kişilik özellikleri ile kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vak’aları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla geliştirilmiştir.

Hacettepe Kişilik Envanteri’nin 1978 yılında birinci, 1982 yılında ikinci revizyonu yapılmış ve envanter 1993 yılında “Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı” adıyla yayınlanmıştır.

Hacettepe Kişilik Envanteri, kişilik kavramını sadece kişinin duygu, düşünce ve davranış biçimlerini içerecek şekilde ele almakla beraber, güvenirliği ve geçerliği çok yüksek olan bir envanterdir.

Hacettepe Kişilik Envanteri “Kişisel Uyum” ve “Sosyal Uyum” olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Bu iki temel bölüme dayalı sekiz alt ölçek ile bireyin test alma davranışlarına ilişkin bir de “Geçerlik Ölçeği” bulunmaktadır.

Kişisel Uyum alt Ölçekleri sırayla;

1-Kendini Gerçekleştirme (KG)

2-Duygusal Kararlılık (DK)

3-Nevrotik Eğilimler (NE)

4-Psikotik Belirtiler (PB)

Sosyal Uyum Alt Ölçekleri sırayla;

5-Aile İlişkileri (Aİ)

6-Sosyal İlişkiler (Sİ)

7-Sosyal Normlar (SN)

8-Antisosyal Eğilimler (AE)

MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri

1943 yılında Minnesota Üniversitesi’nde Psikolog Starke R. Hathawey ve Nöropsikiyatrist J. Chanley Mckinley tarafından geliştirilmiş olan test, 1981 yılında Savaşır tarafından Türkçeye çevrilmiş, Erol tarafından geçerliliği yapılmıştır. Bugün Amerika Birleşik Devletinde en sık kullanılan ve üzerinde çok miktarda araştırma yapılan kişilik envanterinden biridir. Ayrıca; birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkeleri için standardizasyonu yapılmıştır.

“Doğru”, “Yanlış” ve “Bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 566 madde, 10 klinik alt test ve 3 geçerlik skalasından oluşan MMPI, 16 yaş ve üzeri bireylerin kişisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir ölçektir.

MMPI kişilik testi yaygın olarak şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel tercih ve eğilimler), Paranoya(Şüphecilik), Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani(Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik).

MMPI, sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir.

Fear Itself Speech essay custom service click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade 二 元 期权. 二元期权_百度百科 click here now
visit their there essay writing serviceFear Itself Speech 代 写, 英国论文代写 click through the following www place | Advanced Trading Tools · Learn How to Trade Binære optioner handel click here now
visit their there essay genesis